องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี/แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ระบบ Back Office

สภาพทั่วไป
 
 
ที่ตั้ง
               องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 49 หมู่ที่ 7 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 23832 ที่ดินระวาง 5339 แผ่น 154 หนังสือสำคัญออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2528
 
เนื้อที่
               องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มีเนื้อที่ 62.05 ตารางกิโลเมตร
 
ภูมิประเทศ
               เป็นที่ดอน อากาศร้อน แห้งแล้ง สภาพดินค่อนข้างเค็มมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านแปรงและตำบลหนองกราด
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านแปรงและตำบลหนองบัวตะเกียด
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพันชนะ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองกราดและตำบลพันชนะ
 
แบ่งเขตการปกครอง
               แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน คือ