องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี/แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ระบบ Back Office

สำนักปลัด
 
จ่าเอกศักดา  ประดับวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวปริศนา พึขุนทด
นายศิพิสิษฐ์ นาคบุญธรรม
นางสาวจิลมิกา พึขุนทด
นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคลากร ชำนาญการ

นายชาติชาย ศิลปชัย
นายสุรศักดิ์ จันทร์สว่าง
ว่าที่ร้อยตรี วิจิตร เลิศขุนทด
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 095-621-1813
-ว่าง- นายเสฏฐนันท์ จำเนียรกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ
นายศุภเชิด  โยธาศิริ

นางสุมาลี จันทร์สว่าง

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวจุฬาภรณ์  รักอยู่
นายฐนวัสน์ เดชานนท์ศิริ
นายอภิชิต   พีบขุนทด
ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำดับเพลิง)
นายไพรัตน์  แพบขุนทด
นายชัย  แทนนรินทร์
นางสุนัน  อาพัดนอก
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำดับเพลิง)
คนสวน
นักการ/ภารโรง
 
   
นายเจือง  เพียขุนทด
 
คนงานทั่วไป