วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.102-507 สายบ้านบุขี้เหล็ก ถึง สายบ้านไร่ โดยวิธีคัดเลือก
18  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง และอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายางวงกลม เพื่อใช้ในการประทับตราบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในเขตตำบลกุดพิมาน จำนวน 1 โครงการ จำนวน 14 หมู่บ้าน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ งบประมาณปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง