องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี/แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ระบบ Back Office
ITA
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มอบหมายเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมกับผู้นำชุมชน ดำเนินการสูบน้ำ นำมาใช้ในชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านบุขี้เหล็ก เพื่อ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
 
  แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
  ล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันแ...
  โครงการ ถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านกระชาว และหมู่ที่...
  ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลด...
  โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้า...
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายด้านอนามัยชุม...
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
  โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ...
  โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการประชุมประชาคมแผน พัฒนาท้...
  การส่งเสริมการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอันตรายในชุม...
   
 
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน