องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลกุดพิมาน
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ระบบ Back Office
ITA
วารสาร อบต.กุดพิมาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  โครงการ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลงพื้นที่ติดตามงานระบบส่ง...
       วันที่ 17 ส.ค. 2563 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ มอบให้รองนายก เลขานุการนายก ผอ.ผองช่าง พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ ร่วมต้อน...
 
  โครงการ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรร...
  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกุดพิมาน หมู่ที่ 7 สา...
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมา...
  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองกระเทียมเหนือ...
  โครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"
  ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
  "โครงการโคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ปี ๒๕๖๓"
  มอบหมายกองช่าง ลงพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจงานจ...
  โครงการส่งเสริมการจัดเก็บรายได้และการบริการภาษีเคล...
  ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทีย...
   
 
ท่องเที่ยวนครราชสีมา
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน