องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายก อบต.กุดพิมาน มอบให้ กองสาธารณสุขฯ พ่นหมอกควันโรงเรียนบ้านไร่ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18
2023-08-18
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15