องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

เบอร์โทรศัพท์/เบอร์โทรสาร 044-009765   e-mail : kudpiman@hotmail.com

             

  

 
  ชื่อ +  นางนาฏธยาน์   แสนประสิทธิ์
  ตำแหน่ง +  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +   081-660-4582
  อีเมล์ +  admin@kudpiman.go.th
 
  ชื่อ +

นายมนต์ชัย เตินขุนทด

  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
  โทรศัพท์ +   081-265-9568
  อีเมล์ +   admin@kudpiman.go.th
 

  ชื่อ +

 จ่าเอกศักดา  ประดับวงศ์

  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  095-6138723
  อีเมล์ +  admin@kudpiman.go.th 
 

  ชื่อ +  นายชม ศอกจะบก
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  081-9668579
  อีเมล์ +  admin@kudpiman.go.th 
 

  ชื่อ + นางสาวสุตาภัทร  ขันแก้ว
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +   089-4254108
  อีเมล์ +  admin@kudpiman.go.th 
 

  ชื่อ +  นายอภินันท์ สังขมณี
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  081-6698313
  อีเมล์ +  admin@kudpiman.go.th 
 
  ชื่อ +  จ่าเอกศักดา  ประดับวงศ์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  095-6138723
  อีเมล์ +  admin@kudpiman.go.th