องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลกุดพิมาน
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ระบบ Back Office
ITA
วารสาร อบต.กุดพิมาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS เพื่ออำนวยความสะดวก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียน (ด้านทรัพยากรบุคคล)
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มติ ก.อบต.จ.นม.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สถิติการให้บริการประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

ติดต่อ - สอบถาม
 

เบอร์โทรศัพท์/เบอร์โทรสาร 044-300296   e-mail : kudpiman@hotmail.com

             

  
 
  ชื่อ +  นายมนต์ชัย เตินขุนทด
  ตำแหน่ง +  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  081-265-9568
  อีเมล์ +  admin@kudpiman.go.th
 
  ชื่อ +

นายมนต์ชัย เตินขุนทด

  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
  โทรศัพท์ +   081-265-9568
  อีเมล์ +   admin@kudpiman.go.th
 

  ชื่อ +

 จ่าเอกศักดา  ประดับวงศ์

  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  095-6138723
  อีเมล์ +  admin@kudpiman.go.th 
 

  ชื่อ +  นายชม ศอกจะบก
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  081-9668579
  อีเมล์ +  admin@kudpiman.go.th 
 
  ชื่อ + นางลัดดาพร  ณ ราชสีมา
  ตำแหน่ง +
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +   044-300296
  อีเมล์ +  admin@kudpiman.go.th 
 

  ชื่อ +  นายอภินันท์ สังขมณี
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  081-6698313
  อีเมล์ +  admin@kudpiman.go.th 
 
  ชื่อ +  จ่าเอกศักดา  ประดับวงศ์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  095-6138723
  อีเมล์ +  admin@kudpiman.go.th