องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]49
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]48
3 คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ [ 2 ก.พ. 2564 ]49
4 ขอความร่วมมือกำกับดูแลสถานการณ์อ้อยเข้าหีบ ฤดูการผลิตปี 2563/2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]48
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประจ าปี 256๔ [ 1 ม.ค. 2564 ]48
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 27 ธ.ค. 2563 ]48
7 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]48
8 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]49
9 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานเรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2563 ]49
10 โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ [ 1 ต.ค. 2563 ]49
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17