องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งทีี่่ ๒/๒๕๕๕

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ผู้มาประชุม ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ ๑ นายทองดี เฝ้าหนองดู่ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ทองดี เฝ้าหนองดู่ ๒ นายรักชาติ พืมขุนทด รองประธานฯ รักชาติ พืมขุนทด ๓ นายขจร เนียมขุนทด เลขานุการฯ ขจร เนียมขุนทด ๔ นายจำรัส พบขุนทด กรรมการ จำรัส พบขุนทด ๕ นายอุดม ศิลปชัย กรรมการ อุดม ศิลปชัย ๖ นายเจือง เพียขุนทด กรรมการ เจือง เพียขุนทด ๗ นายจันทร์ กีขุนทด กรรมการ จันทร์ กีขุนทด เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. เมื่อทุกท่านมาพร้อมแล้ว นายขจร เนียมขุนทด เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ขออนุญาตเช็ครายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว นายทองดี เฝ้าหนองดู่ - กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ - ไม่มี มติที่ประชุม - รับทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว นายทองดี เฝ้าหนองดู่ - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ มติที่ประชุม - รับรอง ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา นายทองดี เฝ้าหนองดู่ - อ้างถึง การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และสภาฯ ได้เห็นชอบ รับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นั้น ซึ่งในที่ประชุมสภาฯ ดังกล่าวได้ให้เสนอแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมี ผู้เสนอแปรญัตติ ทั้งหมด ๕ ท่าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ ครับ ./๑.นายอุดม ศิลปชัย... ๑. นายอุดม ศิลปชัย ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ขอเสนอแปรญัตติ ดังนี้ ๑. ขอปรับลด (หน้า ๑๙) ข้อ ๑.๒ เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ๑.๒.๑ เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (รหัส ๒๒๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๒,๗๘๖,๑๐๐ บาท ปรับลด ๕๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๒๔๖,๑๐๐ บาท มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๒. ขอปรับลด (หน้า ๑๙) ข้อ ๑.๒.๒ เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัส ๒๒๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๒๗๔,๙๒๐ บาท ปรับลด ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๔๔,๙๒๐ บาท มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๓. ขอปรับลด (หน้า ๒๐) ข้อ ๓ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๓.๑ ค่าตอบแทน (๑) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. (รหัส ๓๑๐๑๐๐) – ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานจ้าง จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๒๐,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๔. ขอปรับลด (หน้า ๒๐) ข้อ ๓.๒ ค่าใช้สอย (๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส ๓๒๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๕๐,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๕. ขอปรับลด (หน้า ๒๑) ข้อ ๒ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ๒.๑ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคลากรหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมฯ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๖. ขอปรับลด (หน้า ๒๑) ข้อ (๓) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (หน้า ๒๒) ๓.๙ ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท ตัดทอนทั้งโครงการ ๓๐,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๗. ขอปรับลด (หน้า ๒๑) ข้อ (๓) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (หน้า ๒๒) ๓.๑๒ ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๘. ขอปรับลด (หน้า ๒๑) ข้อ (๓) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (หน้า ๒๓) ๓.๑๗ ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางการเกษตรและ อกม. ประจำปี ๒๕๕๖ ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท ตัดทอนทั้งโครงการ ๔๐,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๙. ขอปรับลด (หน้า ๒๓ ) ข้อ (๔) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รหัส ๓๒๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ./มติที่ประชุมฯ... มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๑๐. ขอปรับลด (หน้า ๒๓) ข้อ ๓.๓ ค่าวัสดุ (๑) วัสดุสำนักงาน (รหัส ๓๓๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๑๑. ขอปรับลด (หน้า ๒๓) ข้อ ๓.๓ ค่าวัสดุ (หน้า ๒๔) (๖) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัส ๓๓๑๑๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท มติที่ประชุมฯ - เห็นชอบ ๑๒. ขอปรับลด (หน้า ๓๗) ข้อ ๓ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๓.๑ ค่าตอบแทน (๑) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส ๓๑๐๑๐๐) – ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานจ้าง จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๓๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๔๔,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๑๓. ขอปรับลด (หน้า ๓๘) ข้อ ๓.๒ ค่าใช้สอย (๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส ๓๒๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท มติที่ประชุมฯ - เห็นชอบ ๑๔. ขอปรับลด (หน้า ๓๘) ข้อ (๓) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (หน้า ๓๙) ๓.๔ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตัดทอนทั้งโครงการ ๒๐,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๒. นายจันทร์ กีขุนทด ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕ ขอเสนอแปรญัตติ ดังนี้ ๑. ขอปรับลด (หน้า ๒๗) ข้อ ๑ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ๑.๑ เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ๑.๑.๑ เงินเดือนพนักงาน (รหัส ๒๒๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๙๑๗,๘๒๐ บาท ปรับลด ๑๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๗๓๗,๘๒๐ บาท มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๒. ขอปรับลด (หน้า ๒๗) ข้อ๑ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ๑.๑ เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ๑.๑.๒ เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัส ๒๒๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๑๖๗,๖๔๐ บาท ปรับลด ๑๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๔๙,๖๔๐ บาท มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๓. ขอปรับลด (หน้า ๒๗) ข้อ ๓ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๓.๑ ค่าตอบแทน (๑) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส ๓๑๐๑๐๐) (หน้า ๒๘) – ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานจ้าง จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ./มติที่ประชุมฯ... มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๔. ขอปรับลด (หน้า ๒๘) ข้อ ๓.๒ ค่าใช้สอย (๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส ๓๒๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๓. นายจำรัส พบขุนทด ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒ ขอเสนอแปรญัตติ ดังนี้ ๑. ขอปรับลด (หน้า ๒๘) ข้อ ๓.๒ ค่าใช้สอย (หน้า ๒๙) (๓) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รหัส ๓๒๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท ปรับลด ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๒. ขอปรับลด (หน้า ๒๙) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ข้อ ๑ ค่าครุภัณฑ์ (๒) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส ๔๑๑๖๐๐) ตั้งไว้ ๓๑,๐๐๐ บาท ตัดทอนทั้งโครงการ ๓๑,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๔. นายทองดี เฝ้าหนองดู่ ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ขอเสนอแปรญัตติ ดังนี้ ๑. ขอปรับลด (หน้า ๓๑) ข้อ ๓ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๓.๑ ค่าตอบแทน (๑) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส ๓๑๐๑๐๐) (หน้า ๓๒) – ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานจ้าง จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๖๐,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๔. นายเอน พวงขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ขอเสนอแปรญัตติ ดังนี้ ๑. ขอแปรเพิ่ม (หน้า ๒๑) ข้อ (๓) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ๓.๓ ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างฯ ประจำปี ๒๕๕๖ ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขอแปรเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๒. ขอแปรเพิ่ม (หน้า ๓๓) ข้อ ๓.๓ ค่าวัสดุ (๒) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัส ๓๓๑๒๐๐) ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท ขอแปรเพิ่ม ๒๓๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๗๗,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๓. ขอแปรเพิ่ม (หน้า ๔๒) ข้อ (๒) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (หน้า ๔๓) ๑.๓ โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ผู้นำเครือข่ายด้านอนามัยชุมชน ประจำปี ๒๕๕๖ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอแปรเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๔. ขอแปรเพิ่ม (หน้า ๔๓) ข้อ ๑.๕ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๖ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท ขอแปรเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ./มติที่ประชุม... มติที่ประชุม - เห็นชอบ นายทองดี เฝ้าหนองดู่ - ในเมื่อทุกท่านในที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วสำหรับทุกข้อที่แปรญัตติในวันนี้ ใครมีอะไรจะสอบถาม หรือ เพิ่มเติม ตรงไหน อย่างไร หรือไม่ ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม มติที่ประชุม - รับทราบ ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. (ลงชื่อ).............................................................ผู้จดรายงานการประชุม (นายขจร เนียมขุนทด) เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ (ลงชื่อ).............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม (นายทองดี เฝ้าหนองดู่) ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งทีี่่ ๒/๒๕๕๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน