องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งทีี่่ ๑/๒๕๕๕

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ผู้มาประชุม ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ ๑ นายทองดี เฝ้าหนองดู่ ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ทองดี เฝ้าหนองดู่ ๒ นายอุดม ศิลปชัย ส.อบต. หมู่ที่ ๘ อุดม ศิลปชัย ๓ นายรักชาติ พืมขุนทด ส.อบต. หมู่ที่ ๘ รักชาติ พืมขุนทด ๔ นายจำรัส พบขุนทด ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒ จำรัส พบขุนทด ๕ นายขจร เนียมขุนทด ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ ขจร เนียมขุนทด ๖ นายเจือง เพียขุนทด ส.อบต. หมู่ที่ ๓ เจือง เพียขุนทด ๗ นายจันทร์ กีขุนทด ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕ จันทร์ กีขุนทด ผู้เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ ๑ นางพิม พำขุนทด เลขานุการสภาฯ พิม พำขุนทด เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. เมื่อทุกท่านมาพร้อมแล้ว นางพิม พำขุนทด เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตเช็ครายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ นางพิม พำขุนทด - อ้างถึง การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และสภาฯ ได้เห็นชอบ รับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นั้น - ซึ่งในที่ประชุมสภาฯ ดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบในการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๗ ท่าน โดยการคัดเลือกทีละ ๑ คน และมีผู้รับรอง ๒ คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ ๑. นายทองดี เฝ้าหนองดู่ ๒. นายจันทร์ กีขุนทด ๓. นายรักชาติ พืมขุนทด ๔. นายขจร เนียมขุนทด ๕. นายจำรัส พบขุนทด ๖. นายอุดม ศิลปชัย ๗. นายเจือง เพียขุนทด มติที่ประชุมฯ - รับทราบ ./ระเบียบวาระที่ ๒... ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว นางพิม พำขุนทด - ด้วยเป็นการประชุมครั้งแรกจึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุม มติที่ประชุมฯ - รับทราบ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา ๓.๑ การคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นางพิม พำขุนทด - เรียนคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน ตามที่ได้แจ้งรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๗ ท่าน ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรมการสภาท้องถิ่นคณะ นั้น ๆ ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุม มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการออกเสียงชี้ขาด - ดังนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา ขอเริ่มดำเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ให้เสนอชื่อได้เลยค่ะ และขอผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน เชิญค่ะ นายรักชาติ พืมขุนทด - ผมขอเสนอ นายทองดี เฝ้าหนองดู่ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ นางพิม พำขุนทด - ค่ะ ท่านรักชาติ พืมขุนทด ได้เสนอ ท่านทองดี เฝ้าหนองดู่ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ด้วยค่ะ เชิญค่ะ - ผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน คือ ๑. นายอุดม ศิลปชัย ๒. นายเจือง เพียขุนทด ขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ นางพิม พำขุนทด - มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้นายทองดี เฝ้าหนองดู่ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในลำดับต่อไป ก็เชิญท่านประธานกรรมการแปรญัตติ ได้ทำหน้าที่ในขั้นตอนต่อไป เชิญค่ะ นายทองดี เฝ้าหนองดู่ - ครับ ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างที่ได้รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้ ผมต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจในการทำหน้าที่ตรงนี้ ขอบคุณมากครับ - ในลำดับต่อไป จะดำเนินการคัดเลือกรองประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ๓.๒ การคัดเลือกรองประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นายทองดี เฝ้าหนองดู่ - ขอให้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นรองประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เลยครับ และขอผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน ครับ เชิญครับ นายจันทร์ กีขุนทด - ผมขอเสนอท่าน รักชาติ พืมขุนทด เป็นรองประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ ./นายทองดี เฝ้าหนองดู่... นายทองดี เฝ้าหนองดู่ - ครับ ท่านจันทร์ กีขุนทด ได้เสนอท่านรักชาติ พืมขุนทด เป็นรองประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอผู้รับรองจำนวน ๒ ท่านครับ - ผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน คือ ๑. นายจำรัส พบขุนทด ๒. นายขจร เนียมขุนทด ขอมติที่ประชุมด้วยครับ มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ นายทองดี เฝ้าหนองดู่ - มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้นายรักชาติ พืมขุนทด เป็นรองประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในลำดับต่อไป คัดเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ๓.๓ การคัดเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ นายทองดี เฝ้าหนองดู่ - ให้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เลยครับ และขอผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน เชิญครับ นายจำรัส พบขุนทด - ผมขอเสนอท่านขจร เนียมขุนทด เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ นายทองดี เฝ้าหนองดู่ - ครับ ท่านจำรัส พบขุนทด ได้เสนอเชื่อท่านขจร เนียมขุนทด เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ขอผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน ครับ - ผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน คือ ๑. นายจันทร์ กีขุนทด ๒. นายรักชาติ พืมขุนทด ขอมติที่ประชุมด้วยครับ มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ นายทองดี เฝ้าหนองดู่ - มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้นายขจร เนียมขุนทด เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในเมื่อเราได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผมขอสรุปให้เป็นที่เข้าใจอีกครั้งหนึ่งดังนี้ครับ ๑. นายทองดี เฝ้าหนองดู่ เป็น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ๒. นายรักชาติ พืมขุนทด เป็น รองประธานฯ ๓. นายขจร เนียมขุนทด เป็น เลขานุการฯ ๔. นายอุดม ศิลปชัย เป็น กรรมการ ๕. นายจำรัส พบขุนทด เป็น กรรมการ ๖. นายจันทร์ กีขุนทด เป็น กรรมการ ๗. นายเจือง เพียขุนทด เป็น กรรมการ - ตามรายชื่อดังกล่าวฯ เป็นที่เข้าใจตรงกันนะครับ ว่าทุกท่านมีหน้าที่อะไรกันบ้าง ก็ให้ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และขอให้ท่านเสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมกันอีกครั้ง หลังจาก ที่ได้รับข้อเสนอแปรญัตติ จากส.อบต. ในแต่ละหมู่บ้าน ในการประชุมครั้งต่อไปผมขอนัดประชุมเลยนะครับ เป็นวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เป็นที่ทราบกันเรียบร้อยแล้วนะครับ ใครมีอะไรสงสัยจะสอบถาม หรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุมครับ มติที่ประชุม - รับทราบ ./ปิดประชุมเวลา... ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. (ลงชื่อ).............................................................ผู้จดรายงานการประชุม (นางพิม พำขุนทด) เลขานุการสภาฯ (ลงชื่อ).............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม (นายทองดี เฝ้าหนองดู่) ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งทีี่่ ๑/๒๕๕๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน