องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ จำนวน ๑ คน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน กรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ จำนวน ๑ คน -------------------------------------- ด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ว่างลงในเขตเลือกตั้งที่ ๑๒ จำนวน ๑ คน ในวันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๘๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ คน ดังต่อไปนี้ ๑. วันเลือกตั้ง วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ๓. สถานที่รับสมัคร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ๔. จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น ๑ คน ๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง ๖. เขตเลือกตั้ง มีจำนวน ๑ เขตเลือกตั้ง ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ที่จะมีการเลือกตั้ง ๑ คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งได้แก่ บ้าน สำนักพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย ๗.๑ บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๗.๒ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๗.๓ ใบรับรองแพทย์ ๗.๔ ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๕๐๐ บาท -๒- ๗.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาว ประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ รูป ๗.๖ หลักฐานการศึกษา (ไม่ต้องยื่น เพราะกฎหมายมิได้กำหนดไว้) ๗.๗ หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ หรือการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เป็นต้น ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตาม วัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการรับสมัครตามที่กำหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่าที่ร้อยโท (วรชัย วุฒิสารสกุล) ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

    เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ จำนวน ๑ คน
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน