องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่

    รายละเอียดข่าว

ที่ นม 86802/ว.   358                                                                   องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
                                                                                         อำเภอด่านขุนทด  นม. 30210
 
                                            27 พฤษภาคม 2557
เรื่อง     แจ้งรายชื่อผู้ค้างชำระภาษี
เรียน    กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่...........................
สิ่งที่ส่งมาด้วย    - รายชื่อผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่                                      จำนวน  1  ฉบับ
ด้วยขณะนี้  ได้พ้นระยะเวลาการชำระภาษีบำรุงท้องที่   ณ  วันที่  31  พฤษภาคม พ.ศ. 2557
แต่งยังมีผู้ค้างชำระภาษีเป็นจำนวนมาก   เพื่อให้การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงขอความร่วมมือท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้ผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่  ตามรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ ให้มาติดต่อขอชำระภาษีบำรุงท้องที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตำบลต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายต่อไป
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
   นาฏธยาน์  แสนประสิทธิ์
(นางนาฎธยาน์  แสนประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
 
 
 
 
 
 
 


กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)
โทร./โทรสาร .044-249714 ต่อ 102


หมายเหตุ     หากผู้ค้างชำระภาษีมีข้อสงสัยในการชำระภาษีให้มาติดต่อที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
- ผู้ชำระภาษีก่อนหน้านี้อาจมีรายชื่อติดไปด้วย   เนื่องจากชำระภาษีหลังจากส่งหนังสือนี้ไปแล้วโปรดแจ้ง
ให้ประชาชนเข้าใจด้วย
 


    เอกสารประกอบ

แจ้งรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน