องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. การจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
2. การจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดทางสาธารณะภายในหมู่บ้าน
3. การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียน ถวายเครื่องไทยธรรม เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่าง ๆ ในเขตตำบลกุดพิมาน
4. การทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน
5. กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ในวันสำคัญทางศาสนา
6. กิจกรรมการร่วมกันปลูกต้นไม้กรณีร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น
 
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปทราบ    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน