องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

 

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ
ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ  ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘  (ผู้ที่เกิดก่อนวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๔๙๘)  หรือผู้ที่มีอายุครบ  ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้วและมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  (ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง กันยายน ๒๕๕๙)  ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)  โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้
๑.    บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
๒.   ทะเบียนบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน)  พร้อมสำเนา
๓.   สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
 
การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ
เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ขอเชิญชวนให้คนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนหรือคนพิการที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗  ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   เพื่อที่จะได้รับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งจะเริ่มรับเงินตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป
        โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้
๑.     สำเนาบัตรประจำประชาชน
๒.     สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
๓.     สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
๔.     สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา  สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
ทั้งนี้  สามารถยื่นได้ด้วยตัวเอง  หรือมอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว  โดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ  แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

งานสวัสดิการสังคม โทร ๐๔๔-๒๔๙๗๑๔    เอกสารประกอบ

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน