องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรือง รายชือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพือคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง รายชื่่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรือง รายชือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพือคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน