องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2557

    รายละเอียดข่าว

ผู้สูงอายุ 1. กำหนดวันลงทะเบียน 1-30 พฤศจิกายน 2555 (ในวันและเวลาราชการ) 2. เริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นไป จะได้รับทุกเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3.1 มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 3.2 ผู้สูงอายุต้องเกิดก่อนวันที่1ตุลาคม พ.ศ.2496 3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 4. หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน มีดังนี้ 4.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนา 4.2 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 4.3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับผู้ประสงค์ขอรับเงิน ผ่านธนาคาร กรณีไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตัวเองได้ ผู้สูงอายุสามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นแทนได้ 4.4 หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณียื่นแทน) 5. การแจ้งความจำนงรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 5.1 รับเงินสดด้วยตนเอง 5.2 รับเงินสดโดยบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิฯ เป็นลายลักษณ์อักษร 5.3 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของผู้มีสิทธิฯ 5.4 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิฯ ผู้พิการ 1. กำหนดวันลงทะเบียน 1-30 พฤศจิกายน 2555 (ในวันและเวลาราชการ) 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ 2.1 มีสัญชาติไทย 2.2 มีบัตรประจำตัวผู้พิการ 2.3 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 2.4 ไม่เป็นบุคคลอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ ตามบัญชีรายชื่อที่ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกำหนด 2.5 กรณีผู้พิการเป็นผู้ซึ่งต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำ ทัณฑสถาน หรือสถานคุมขังของกรมราชฑัณฑ์หรือเป็นผู้ถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการต่อผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน หรือผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่น แล้วแต่กรณี เพื่อนำส่งเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นภูมิลำเนาของคนพิการตามกฎหมาย คนพิการซึ่งได้รับสิทธิตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือระเบียบอื่น ไม่เป็นการตัดสิทธิคนพิการจะได้รับตามระเบียบนี้ 3. หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนของผู้พิการ 3.1 สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 3.2 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลฯพร้อมสำเนา (ในกรณีผู้ดูแลฯ เป็นผู้ยื่น) 3.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีขอรับผ่านธนาคาร) 4. การแจ้งความจำนง ประกอบด้วย 4.1การรับเงินสดด้วยตนเอง 4.2 รับเงินสดโดยบุคคลที่เป็นผู้ดูแลคนพิการ 4.3 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของคนพิการ 4.4 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของผู้ดูแลคนพิการ โทร 044-249-714

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน