องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหาร


นางนาฏธยาน์   แสนประสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-6604582

นายเอน พวงขุนทด นายประมง   โพยขุนทด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.082-1567847 โทร.061-0825388

นายดวง รักอยู่
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-1731459


หัวหน้าส่วนราชการนายมนต์ชัย เตินขุนทด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร. 081-265-9568
จ่าเอกศักดา  ประดับวงศ์ นายชม ศอกจะบก นางลัดดาพร ณ ราชสีมา
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทร. 095-6138723
โทร. 081-9668579
โทร. 089-4254108

นายอภินันท์ สังขมณี
จ่าเอกศักดา  ประดับวงศ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

โทร.  081-6698313 โทร. 095-6138723