องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
สำนักปลัด

จ่าเอกศักดา  ประดับวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวปริศนา พึขุนทด
นายศิพิสิษฐ์ นาคบุญธรรม
นางสาวจิลมิกา พึขุนทด
นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคลากร ชำนาญการนายชาติชาย ศิลปชัย
นายวัชรพงศ์ แจ่มจำรัสแสง
ว่าที่ร้อยโท วิจิตร เลิศขุนทด
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 095-621-1813

นางสาวชญานาถ ภูมิดอนเขต
นายเจษฎา  รถน้อย นางสุมาลี จันทร์สว่าง
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวจุฬาภรณ์  รักอยู่
นายฐนวัสน์ เดชานนท์ศิริ
นายไพรัตน์  แพบขุนทด
ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำดับเพลิง)
นางสุนัน  อาพัดนอก
นายคะนอง พุขุนทด
นายณรงค์ศักดิ์ เฝ้าหนองดู่
นักการ/ภารโรง พนักงานดับเพลิง
 พนักงานดับเพลิง
 
 
 นายเจือง  เพียขุนทด  นายพงศธร  พีขุนทด
คนงานทั่วไป พนักงานขับรถน้ำ