องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
กองคลัง

นางสาวสุตาภัทร  ขันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
นางสาวอำไพ พาขุนทด
นางลัดดาพร  ณ ราชสีมา
นางวิชุดา พวงขุนทด
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

นางสาวอรนาถ มะลิสิน
-ว่าง-
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ


  นางสาวศิริวรรณ พีบขุนทด ส.อ.วสันต์  พึขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ้างเหมาบริการ