องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
กองช่าง

นายชม ศอกจะบก
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 


 

นายอธิคม ศรีทอง


-ว่าง-

 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

 


  นายช่างโยธา ชำนาญการ

 

นายทนงศักดิ์ หงส์ขุนทด

 

นายวิมาน พิงขุนทด

นายวิษณุ เพือขุนทด

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างโยธา
 

นางสาวจันทมณี เลิศขุนทด


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ