องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
กองการศึกษาฯ

 
นายอภินันท์ สังขมณี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

 

นางพยอม ศิลปชัย

 
นางพิณลดา เสกขุนทด 
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏบัติงาน
นางสนทยา ชูทิพย์
นางพัชราภรณ์ กินขุนทด
 นางวาสนา นาทองห่อ 
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศิริสุข เดชพลกรัง
 นางดวงใจ แสนประสิทธิ์

ครูผู้ดูแลเด็ก
 ครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.พรทิพย์พา รวยรื่นพำขุนทด
 นางพเยาว์ นาคบุญธรรม
นางสาวสุกัญญา  โพยขุนทด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก