องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
กองสาธารณสุขฯ

จ่าเอกศักดา  ประดับวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
น.ส.นันทิชา พลสมัคร
นายอำนาจ พาขุนทด
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  นายภาณุพงษ์ ชอบสะอาด
นายสุวิทย์  เรียนสันเทียะ 
นายทวี   ภูขุนทด
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
พนักงานดูแลบ่อขยะ
พนักงานดูแลบ่อขยะนายวัชชรชัย  ไชยณรงค์
นายธวัชชัย  กันภัย นายสมัย  ประจันตเสน
พนักงานขับรถกู้ชีพ
พนักงานขับรถกู้ชีพ พนักงานขับรถกู้ชีพ