องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 
ท่องเที่ยววัฒนาธรรม ตำบลน่าอยู่
สาธารณูปโภคครบครัน สืบสานประเพณี
คนดีกุดพิมาน นำการเกษตร
 
ภารกิจหลัก
               1. การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยให้รับการบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นที่เพียงพอ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน และทางด้านเศรษฐกิจ
               2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข การเกษตร ตลอดจน อนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม อันดีงามภูมิปัญญาท้องถิ่น
               3. ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขจัดสิ้นยาเสพติด
               4. จัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
               5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความร่วมมือจากทุกภาครัฐ และประชาชน
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
               1. การได้รับบริการสาธารณะด้าน โครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก และทั่วถึง
               2. ดำเนินการยกระดับความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต ความรู้เท่าทันสังคม พร้อมกับอยู่ในสังคมโดยมีความรักสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม
               3. ดำเนินการเพื่อความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
               4. ดำเนินการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสังคม
               5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอื่นๆ เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่ต้องการ