องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ อบต.กุดพิมาน

1. การเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร    
- สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย   

- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

-ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)

 3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการบริหาร  
- ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภาย

- การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน องค์กรบริหารส่วนตำบลกุดพิมานควบคุมผ่านระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas) และรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์และระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ให้ลิงค์ไปที่ (บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas)

 5. ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency    
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นของอบต.กุดพิมาน

- ระบบข้อมูลบุคคลากร

 6. ระบบทะเบียนประวัติบุคคลากร    
- ระบบข้อมูลบุคคลากร

  7. ระบบสารสนเทศ share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น     
- ระบบส่งหนังสือ

 8. ระบบสารสนเทศสนองความต้องการของผู้รับบริการ

- แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน

 - คู่มือประชาชน

 9. ระบบ Back Office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร  

 10. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้    
- อบต.กุดพิมาน ผ่านสื่อโซเซลมีเดีย