องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายณัฐวัฒน์  ธนเฉลิมโรจน์

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ