องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]20
2 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]22
3 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]21
4 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]20
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]21
6 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]19
7 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]19
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]21
9 : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]22
10 : การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]18
 
หน้า 1|2