องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


พิธีมอบบ้าน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา"


วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ได้ดำเนินกิจกรรม "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ จำนวน 1 หลัง ได้แก่ นายเคน พาขุนทด ราษฎรหมู่ที่ 10 บ้านดอนน้อย ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จำนวนเงิน 100,000 บาท พิธีมอบบ้านในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในพิธี
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23