องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการ/กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๕


วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน อีกทั้งให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่าแก่การฟื้นฟูและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีการลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23