องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับ ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ข้อราชการ


วันที่ 25 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับ ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ข้อราชการ เตรียมความพร้อมการจัดโครงการ กิจกรรมในช่วงเดือน มกราคม 2564 และ กุมภาพันธ์ 2564 และติดตาม ประเมินผลโครงการจัดงาน ที่ผ่านมา ตามหลักการบริหารราชการ และเพื่อป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร
2024-07-12
2024-07-09
2024-07-08
2024-06-04
2024-05-17
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24