องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ประจำวันจันทร์ที่ 28 ก.พ. 2565


วันจันทร์ที่ 28 ก.พ. 2565 เวลา 08.30 น. นายดวง  รักอยู่ เลขานุการนายกอบต.กุดพิมาน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึกผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย และเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย และ ประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรมต่างๆ ของอบต.กุดพิมาน พร้อมเก็บขยะ ทำความสะอาดสำนักงาน และ ถนนหน้าสำนักงาน





2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23