องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจําปี 2565


วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจําปี 2565 จาก ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพฯ จํานวน 5 ด้าน ได้แก่

1. ด้านบริหารจัดการ

2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา,

3. ด้านการ บริหารงานการเงินและการคลัง

4. ด้านการบริการสาธารณะ

5. ด้านธรรมาภิบาล

เพื่อนําไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงส่งเสริมให้ อปท. ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23