องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ประชุมปรึกษาหารือ ข้อราชการ การดำเนินการ จัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมปรึกษาหารือ ข้อราชการ การดำเนินการ จัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 การ เตรียมความพร้อม การจัดโครงการ/กิจกรรม ติดตามงานที่ผ่านมา และ ให้ความรู้ระเบียบ ข้อกฎหมายใหม่ ในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการทุจริต และสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07