องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน


วันที่ 18 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจัดโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงาน อำนาจ หน้าที่ ในการบริการ ให้รู้หลักเกณฑ์ กฎหมาย การดำเนินการของ อปท. ในการบริการสาธารณะ รับทราบสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ประชาชนควรรู้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของ อุปท. และให้ข้าราชการ พนักงาน ตระหนักถึงความมีคุณธรรมในอาชีพ และซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่เป็นการเฝ้าระวังการทุจริต ในการทำงานที่ไม่ถูกต้อง จนดำเนินการไปถึงบทลงโทษ

2023-04-21
2023-04-12
2023-04-12
2023-04-10
2023-04-04
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-21