องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับ

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18
2023-08-18
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15