องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน


วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จัด โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ โดยได้บรรยายให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน การปราบปราม การทุจริต คอรัปชันในองค์กร และ ความโปร่งใสกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การจัดทำโครงการมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบในการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ และนำความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้รับมาประยุกต์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของ อบต. ให้มีวิสัยทัศน์ และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการในการให้บริการ โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนกลุ่มต่างๆ ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน สังคม

4. เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี เสริมสร้างขบวนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ อย่างมีประสิทธิภาพ

5. สร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์ กับองค์กรอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน

6. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จักการให้การเสียสละ และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

7.เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มต่างๆ เช่นกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ฯ

8. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการทุจริต คอรัปชั่นในองค์กร เพื่อป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใส ในองค์กร

 

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07