องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ประชุมสภา อบต.กุดพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕


สภา อบต.กุดพิมาน ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ(ร่าง)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) มติที่ประชุมเห็นชอบ(ร่าง)แผนฯดังกล่าวและดำเนินการส่งให้ผู้บริหารประกาศใช้ต่อไป
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23