องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment LPA) ประจําปี 2565


วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจําปี 2565 จาก ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพฯ จํานวน 5 ด้าน ได้แก่

1. ด้านบริหารจัดการ

2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา,

3. ด้านการ บริหารงานการเงินและการคลัง

4. ด้านการบริการสาธารณะ

5. ด้านธรรมาภิบาล

เพื่อนําไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงส่งเสริมให้ อปท. ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18
2023-08-18
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15