องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565


วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ในการเห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07