องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน อปพร.แห่งชาติ


" 22 มีนาคม 2566 " #วันอปพร.

ด้วย ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ได้กำหนดให้ในวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน อปพร.แห่งชาติ เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญ ที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งเพื่อให้สมาชิก อปพร. ได้ตระหนักถึงความเสียสละความรัก ความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อสังคม วันที่ 22 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน นำโดยนางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จึงได้จัดกิจกรรม วันอปพร. โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ สมาชิก อปพร.

2. เพื่อให้ สมาชิก อปพร. ได้ตระหนักถึงความเสียสละ ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคม

3. เพื่อให้ สมาชิก อปพร. รู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของ สมาชิก อปพร.

และได้มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ให้กับ อปพร. ดีเด่นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน

2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18
2023-08-18
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15