องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖


วันที่ 10 เมษายน 2566 คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมปรึกษาหารือ ข้อราชการ การ จัดโครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ (จุดบริการประชาชน) การจัดโครงการออกกำลังกายกลุ่มผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ การ เตรียมความพร้อม การจัดโครงการ/กิจกรรม ติดตามงานที่ผ่านมา และ ให้ความรู้ระเบียบ ข้อกฎหมายใหม่ ในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการทุจริต และสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร

2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18
2023-08-18
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15