องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


จัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน


วันที่ 21 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ดำเนินการออกจัดเก็บขยะเป็นวันแรก ตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ดำเนินการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย ไม่ให้มีขยะตกค้างในครัวเรือน ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด ในชุมชน ลดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน เป็นการแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ และใช้ในการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล

2023-04-21
2023-04-12
2023-04-12
2023-04-10
2023-04-04
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-21