องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


จัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน


วันที่ 21 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ดำเนินการออกจัดเก็บขยะเป็นวันแรก ตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ดำเนินการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย ไม่ให้มีขยะตกค้างในครัวเรือน ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด ในชุมชน ลดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน เป็นการแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ และใช้ในการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล

2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23