องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร


วันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มอบหมายงานป้องกัน จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. เพื่อเพิ่มกำลังพลฝ่ายพลเรือนสำหรับการช่วยเหลืองานภาครัฐในด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ช่วยลดความสูญเสีย และเพิ่มประสบการณ์ในเรื่องกรณีเกิดภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย ตอบสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อปพร. อย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาชิก อปพร. มีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ และภารกิจเกี่ยวกับงาน อปพร. ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

#ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด

2023-11-20
2023-11-20
2023-11-13
2023-11-10
2023-11-07
2023-11-06
2023-11-06
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28