องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


จัดโครงการ อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นางนาฏธนาน์ แสนประสิทธิ์ นายก อบต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มอบหมาย กองสาธรณสุขฯ จัดโครงการ อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการทางเพศตามวัย และมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม มีความสามารถในการจัดการสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการตัดสินใจ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ตลอดจนมีค่านิยมในเรื่องเพศที่เหมาะสม สอดคล้องกับสังคม และวัฒนธรรมไทย

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07