องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริการส่วนตำบลท่าไข่ จังหวัดฉะเชิงเทรา


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางนาฏธยาน์  แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา ฯ รองประธานสภา ฯ สมาชิกสภา อบต.ปลัด อบต.และเจ้่าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2567 องค์การบริการส่วนตำบลท่าไข่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 50 ท่าน เพื่อศึกษาดูงานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการสาธารณะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน และลงพื้นที่เยี่ยมชมวัดบ้านไร่ (หลวงพ่อคูณ ปริสฺทโธ)

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07