องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรม


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน และสมาชิกสภา เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 ประมวลจริยธรรม ผู้บริหาร พ.ศ.2565 และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน นำหลักเกณฑ์ประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงานความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถีงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07