องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]70
2 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (PDF) [ 26 มิ.ย. 2562 ]70
3 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ [ 26 มิ.ย. 2562 ]73
4 มาตรการป้องกันการรับสินบน (PDF) [ 26 มิ.ย. 2562 ]75
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 26 มิ.ย. 2562 ]71
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 25 มิ.ย. 2562 ]73
7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (PDF) [ 25 มิ.ย. 2562 ]73
8 หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย [ 24 เม.ย. 2561 ]73
9 แบบเสนอร่างข้อญัตติ เสนอญัตติ เสนอกระทู้ถาม [ 16 ก.พ. 2561 ]72
10 ร่างแบบข่าวประชาสัมพันธ์ [ 13 ก.พ. 2561 ]76
11 นโยบายการบริหารจังหวัดเชิงยุทธศาสตร์ [ 27 พ.ย. 2560 ]74
12 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณและการเขียนโครงการ [ 20 ก.ย. 2559 ]74
13 คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป และเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง [ 21 ม.ค. 2559 ]79