องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน [ 3 ม.ค. 2566 ]6
2 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของบุคลากร องต.กุดพิมาน [ 2 ม.ค. 2566 ]34
3 มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง [ 19 ธ.ค. 2565 ]47
4 มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 25 พ.ย. 2565 ]9
5 นโยบายต่อต้านการให้ และรับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 3 ต.ค. 2565 ]23
6 ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับ อปท. พ.ศ. (2566 – 2570) [ 17 มิ.ย. 2565 ]80
7 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 มิ.ย. 2565 ]4102
8 คู่มือปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]117
9 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) [ 1 ต.ค. 2564 ]158
10 มาตรการจัดการในกรณีทีี่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่่องค์กร [ 20 ก.ย. 2564 ]85
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ย. 2564 ]147
12 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ [ 1 ก.ค. 2564 ]175
13 ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 16 ม.ค. 2564 ]91
14 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]250
15 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ [ 26 มิ.ย. 2562 ]260
16 มาตรการป้องกันการรับสินบน (PDF) [ 26 มิ.ย. 2562 ]266
17 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 26 มิ.ย. 2562 ]241
18 หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย [ 24 เม.ย. 2561 ]319
19 แบบเสนอร่างข้อญัตติ เสนอญัตติ เสนอกระทู้ถาม [ 16 ก.พ. 2561 ]315
20 ร่างแบบข่าวประชาสัมพันธ์ [ 13 ก.พ. 2561 ]268
 
หน้า 1|2